نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: براساس پارادایم نوآوری باز

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 32-54

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا