نویسنده = �������������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی