نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش

دوره 10، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 33-60

نجمه خدام عباسی؛ رضا شهریاری پور؛ علی اکبر امین بیدختی


سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 121-148

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی