نویسنده = ��������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: دانشگاه اراک)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 190-212

الهام اسمعیلی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ روح‌اله مهدیون