نویسنده = ���������� �������� �������� ��������������������
تحلیل رابطه کانونی تدریس اثربخش استادان با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 85-102

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ افشین افضلی؛ مریم قادری شیخی آبادی