نویسنده = ���������� �������� ����������������
آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 59-88

غلامحسین حسینی نیا؛ سید شمس الدین موسوی