نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
برآورد ویژگی های سوال با استفاده از مدل همگنی مضاعف در رویکرد ناپارامتریک نظریه سوال پاسخ

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 63-77

علی مقدم زاده؛ رضا پیروی؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی


مقایسه دو نظریه «کلاسیک آزمون» (CTT) و « پاسخ سؤال » (IRT)از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 29-47

سیده طیبه مطیعی لنگرودی؛ بلال ایزانلو؛ رضا پیروی