نویسنده = ������ ���������������� ������������������
بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کیفیت ماندگاری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 9-26

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ طیبه ارجمندی