نویسنده = علیرضا خواجه شاهکوهی
بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا می واحد علی آباد کتول

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 141-154

مصیب عباسی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامرضا خوش فر؛ حجت الله مقصودلو


نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه