نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفت‌خیز

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 89-107

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا مددی زاده