نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نقش میانجی خودکارآمدی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 71-93

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ رقیه وحدتی؛ مریم صمدی