نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������������