نویسنده = ���������������������� ����������
نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 35-56

پرویز ابراهیمیان؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی