نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه کانونی تدریس اثربخش استادان با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

دوره 14، شماره 54، تابستان 1400

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ افشین افضلی؛ مریم قادری شیخی آبادی