نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 175-211

یعقوب انتظاری


2. عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 11-38

یعقوب انتظاری؛ معصومه قارون


3. کارآفرینی در صنعت دانش ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی


4. محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 27-51

محمدجواد صالحی؛ شادی روحانی؛ یعقوب انتظاری