نویسنده = ���������������� ����������
اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

دوره 13، شماره 50، مرداد 1399، صفحه 175-211

یعقوب انتظاری


عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 11-38

یعقوب انتظاری؛ معصومه قارون


کارآفرینی در صنعت دانش ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی


محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 27-51

محمدجواد صالحی؛ شادی روحانی؛ یعقوب انتظاری