نویسنده = ���������� �������������� ��������
حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و ‌وب‌گاه‌ها

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 75-96

حسین افخمی روحانی؛ حسین رحمان سرشت؛ شهره مرجانی