نویسنده = �������� �������� ��������
چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور


ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 139-154

عباس عباس پور؛ محمد همتی؛ سلمان شهولی خیرآبادی