نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 7-36

افسانه سرگزی؛ رضوان حسینقلی زاده


شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه: (مطالعة موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 41-59

رضوان حسین قلی زاده؛ سیده سوده ادهم هاشمی