نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سرمایة اجتماعی سازمانی: مطالعة موردی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 9-34

رحمت اله مرزوقی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ علی اصغر حیات؛ مسلم ملکی حسنوند