نویسنده = ���������� �������������� ��������������
یادگیری تلفیقی: رویکردی جدید در نظام آموزشی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 71-87

اسماعیل زارعی زوارکی؛ احسان طوفانی نژاد


بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی