کلیدواژه‌ها = طراحی آموزشی
ارزیابی کیفیت طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 119-135

سعید نورالهی؛ رضوان حکیم زاده؛ فرهاد سراجی


طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 65-82

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا مقامی؛ حسین سلیمانی ازندریانی