کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات آموزشی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و QFD

دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 37-64

محمدعلی فرقانی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ سعید گلشن؛ سمانه دربندی


4. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 25-39

ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ امین پروری