کلیدواژه‌ها = دوسوتوانی
ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتونی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی‌ طبقدهی؛ فرشته کردستانی


تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 43-64

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی