دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی دیدگاه استادان درباره نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

شیدا قیطاسی؛ مصطفی قادری؛ کیوان بلندهمتان


2. طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای و پایبندی به هنجارهای علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی


3. بررسی پیامدهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار بر امور زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سلیم بلوچ؛ مهدی لقمان نیا؛ طیبه احمدی یگانه


4. بررسی تطبیقی نظام‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در جهان (نهادها، معیارها و فرایندها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضا محمدی


5. پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حامد عباسی کسانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ مهدی فلاح


6. مطالعة تطبیقی برنامه‌های رشد و توسعة حرفه‌ای اعضای ‌هیئت ‌علمی در دانشگاه‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

شهرناز بخشعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ علیرضا کیامنش