دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتونی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی‌ طبقدهی؛ فرشته کردستانی


معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی