تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 97-124

رضوان حسین قلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ معصومه کوهساری؛ علی نوفرستی


چالش‌های استقرار ساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 101-127

فرانک مختاریان؛ رضا محمدی


تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناور ی اطلاعات

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 101-119

رضا شجیع؛ جواد غلامیان؛ نصراله جوادیان صراف


رابطه میزان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 101-125

فرهاد سراجی؛ مجید شریفی؛ جواد هدایتی؛ سعید شریفی


تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی: واکاوی بازدارنده‌ها

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 105-132

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد موحدی


بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 115-135

سکینه اشرفی؛ بیژن عبدالهی


ارزیابی کیفیت طراحی آموزشی دوره‌های الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 119-135

سعید نورالهی؛ رضوان حکیم زاده؛ فرهاد سراجی


سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 121-148

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)

دوره 11، شماره 44، بهمن 1397، صفحه 121-151

کورش کیانی؛ رضا شهریاری پور؛ فرشاد مرادی؛ حسین صدر


ارائه چارچوبی مفهومی برای به‌کارگیری کلان‌داده‌ها در سیاست‌گذاری آموزش عالی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1398، صفحه 121-146

شادی روحانی؛ زهرا رشیدی؛ سمیه فریدونی


بررسی رابطه اثربخشی مدیریت کلاس درس و نوآوری آموزشی استادان با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 121-145

شهرزاد حاتمی؛ فخر السادات نصیری ولیک بنی