بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 60-78

اکبر گلدسته؛ منیره سهرابی؛ محمد صادقی آذر


ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 65-106

شیرین کاظمی


رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نقش میانجی خودکارآمدی

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 71-93

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ رقیه وحدتی؛ مریم صمدی


ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتونی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی‌ طبقدهی؛ فرشته کردستانی


تبیین نقش اعتبارسنجی در بین‌المللی شدن نظام آموزش عالی: نظریه برخاسته از داده‌ها

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 75-91

آذر عباسی؛ مقصود فراستخواه؛ مجتبی معظمی


تحلیل رابطه کانونی تدریس اثربخش استادان با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 85-102

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ افشین افضلی؛ مریم قادری شیخی آبادی


بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفت‌خیز

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 89-107

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا مددی زاده


کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی


بررسی چگونگی مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه با تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 99-131

محمد خادمی کله لو؛ بهروز رحیمی؛ زهرا سایه وند؛ ایمان لطفی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی دانشگاه های ایران

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 101-115

مرتضی نعمتی؛ سید محمد باقر جعفری؛ حمیدرضا ایرانی


طراحی و تدوین الگویی برای بازنگری برنامه‌های درسی رشته آموزش عالی در مقطع دکتری

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 107-128

سیمین عذار منسوبی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا شمس


اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 121-140

علی قاسمیان صاحبی؛ راحیل کردحیدری؛ حسن گلی؛ مهدی ابراهیمی


واکاوی حیطه‌های موضوعی پژوهشگران برنامه‌ریزی درسی بر مبنای مقاله‌های چاپ شده آنان در پایگاه جهاد دانشگاهی و مجلات نور

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 125-162

لیلا حشمتی فر؛ مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدامین عرفان منش