بررسی دیدگاه استادان درباره نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروە علوم تربیتی، دانشکدە علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه کردستان

چکیده

در نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی، جایگاه یک دانشگاه به‌عنوان کانون علم‌آموزی و توسعه در مقایسه با دانشگاه‌های دیگر بر اساس شاخص‌های از قبل مدون شده تعیین می‌شود. بر این اساس، هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی دیدگاه استادان دانشگاه کردستان درباره نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و مبتنی بر روش پدیدارشناسی کولایزی است. جامعه‌ پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه کُردستان در سال تحصیلی 98-1397 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (انتخاب نمونه‌های مطلوب)، از میان 348 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، 15 نفر از استادان دانشکده‌های مختلف از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند به پرسش‌های پژوهش پاسخ دادند. برای سنجش اعتباراز روش اعتبار نهایی کولایزی استفاده شد. 397 دقیقه مصاحبه ضبط شده، پس از پیاده‌سازی، تحلیل مضمونی شد. در بخش مهم‌ترین چالش‌های نظام رتبه‌بندی، پنج مضمون اصلی کمّی‌گرایی آموزشی، کمّی‌گرایی پژوهشی، نامناسب بودن سطح‌بندی، سیاست محوری و اعتبارات، در بخش مهم‌ترین راهکارهای رفع چالش‌ها سه مضمون اصلی مقایسه‌های هم‌طراز، عدالت‌بخشی و توجه به ماهیت رشته‌ها، برای پیامدهای رتبه‌بندی، سه مضمون اصلی رقابتی کردن، ارتقابخشی جایگاه و جذب تسهیلات و در نهایت، در قسمت متغیرهای پیشنهادی برای بهبود رتبه‌بندی، دو مضمون اصلی وزن‌دهی شاخص‌ها و رتبه‌بندی موضوعی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Viewpoints of Kurdistan University Professors on the Ranking System of Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Sheida Gheitasi 1
  • Mostafa Ghaderi 2
  • Keivan Bolandhematan 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

Purpose: Universities have a special status as centers of science, knowledge and research promotion, economic, cultural and social development. Academic ranking systems call for one university to rank with other universities based on pre-coded criteria. The purpose of this study was to investigate the viewpoints of Kurdistan University professors regarding the ranking system of Iranian universities.
Methodology: This research is a qualitative research based on the method of Colaizzi’s descriptive phenomenology. The study population consisted of faculty members of Kurdistan University in the academic year 2018-2019. Using a purposive sampling method, out of 348 faculty members of Kurdistan University, 15 professors from different faculties answered the research questions through semi-structured interviews. Validity method was used to measure validity. The 397 minutes of recorded interviews were analyzed thematically after being implemented on paper.
Results: In the most important challenges of ranking system, 5 main themes of educational quantification, research quantification, inappropriate ranking, central policy and credits, in the most important challenges solutions 3 main themes of peer comparisons, fairness and attention. The strings were obtained for ranking outcomes, 3 main themes of competitiveness, promotion of position and attraction of facilities, and finally, in the section of suggested variables for ranking improvement, 2 main themes of index weighting and thematic ranking were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • University
  • University Ranking
  • University Faculty