بررسی پیامدهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار بر امور زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه ارومیه,ارومیه

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چابهار، دانشگاه آزاد اسلامی، چابهار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در زمینه‌های آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر امور زنان اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی در نیمسال‌های آخر و ماقبل آخر در تمامی رشته‌ها (1400 نفر) بود که تعداد 302 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر امور زنان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ محقق‌ساخته با پایایی 0.86 استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های T مستقل، فریدمن و خی‌دو بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار تأثیر معنی‌داری بر امور آموزشی (t=12.16 و sig=0.000)، اقتصادی (t=4.28 و sig=0.000)، فرهنگی (t=9.16 و sig=0.000) و اجتماعی (t=9.46 و sig=0.000) زنان این شهرستان دارد و سهم فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار در این چهار مورد متفاوت و سهم امور آموزشی بیشتر ( =27.73) از موارد دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Educational, Economic, Cultural and Social of Islamic Azad University of Chabahar on Women's Affairs

نویسندگان [English]

  • Salim Balouch 1
  • Mahdi Loghmannia 2
  • Tayebeh Ahmadi Yeganeh 2
1 -
2 -
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the consequences of establishment of Chabahar Islamic Azad University in educational, economic, cultural and social fields on women's affairs. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consists of all undergraduate and undergraduate students in all the final and pre-final semesters in all fields of 1400. For this purpose, 302 people were selected by stratified random sampling from the statistical population. For the consequences of establishing Islamic Azad University on women's affairs, the researcher software with reliability of 0.86 was used and independent T-test, Friedman and Chi-square tests were used for data analysis. The findings showed: The activities of Islamic Azad University of Chabahar Branch have a significant impact on the educational (t=12.16 and sig=0.000), economic (t=4.28 and sig=0.000), cultural (t=9.16 and sig=0.000) and social (t=9.46 and sig=0.000) affairs of women in this city, and the share of educational ( =27.73)  affairs is more than any other

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational affairs
  • Economic affairs
  • Cultural affairs
  • Social affairs