پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران

3 دکتری فناوری اطلاعات در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

5 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه هدف، دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا بودند که با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه‌ها 400 نفر انتخاب شد. برای گرد‌آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه (پرسشنامه محقق‌ساخته سنجش سواد رسانه‌ای و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی لعلی و همکاران، 1391) استفاده شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و برای محاسبه پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که مقدار آنها به ترتیب در پرسشنامه‌های مذکور 91/0 و 88/0 محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد بین سواد رسانه‌ای و مؤلفه‌های آن (میزان دسترسی به رسانه‌ها، میزان استفاده از رسانه‌ها، تفکر انتقادی در مورد رسانه‌ها و تولیدپیام‌های رسانه‌ای) با نوع سبک زندگی دانشجویان، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما بین سواد رسانه‌ای با انتخاب نوع پوشش گروه مورد مطالعه رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد به این معنی که هر چه سواد رسانه‌ای جوانان بیشتر باشد نوع پوشش‌های ضدهنجاری نیز کمتر خواهد بود. همچنین مشخص شد همه مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای توانایی پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Lifestyle of Students Based on the Level of Media Literacy (Case Study: Undergraduate Students of Bu Ali Sina University)

نویسندگان [English]

  • Saeid Sharifi Rahnmo 1
  • Ayatollah Fathi 2
  • Hamed Abbasi Kasani 3
  • Majid Sharifi Rahnmo 4
  • Mehdi Fallah 5
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
چکیده [English]

The aim of this study was to predict the lifestyle of students based on the level of media literacy. In this research, a descriptive correlational research method has been used. The target population is undergraduate students of Bu Ali Sina University. By relative stratified sampling and using Krejcie and Morgan table, the number of samples was 400. To collect the required data, two questionnaires (researcher-made media literacy questionnaire and standard lifestyle questionnaire of Lali et al., 2012) were used to determine the validity of content validity and to calculate their reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. They were calculated in the mentioned questionnaires as 0.91 and 0.88, respectively. Findings showed that there is a positive and significant correlation between media literacy and its components (media access, media use, media critical thinking and media message production) with students' lifestyle but between media literacy and the type of coverage of the study group. There is an inverse relationship and significance, which means that the higher the youth literacy of the youth, the less anti-normative coverage will be. It was also found that all components of media literacy have the ability to predict the lifestyle of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • Lifestyle
  • Media
  • Students