ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتونی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش ارائه الگوی تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی بود. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی با رویکرد کیفی است. داده‎های پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی چارچوب‌های تجاری سازی دانش و برگزاری دو دوره پنل دلفی خبرگان تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی گردآوری شده است. مشارکت کنندگاه 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصین و افراد مشغول به کار در مراکز رشد در استان مازندران بودند که از روش گلوله برفی تا رسیدن اشباع نظری انتخاب شدند. داده‎ها با استفاده از پرسش‎نامه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. بر اساس یافته‎‌ها ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد شامل «تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری، دوسوتوانی مدیریتی، دوسوتوانی زمینه‌ای و دوسوتوانی نوآوری» و 10 مؤلفه جدایی مکانی، ساختارهای موازی، حمایت‌های مدیران، اقدامات توانمندساز مدیر، اقدامات انگیزش‎زای مدیر، اقدامات فرصت‎آفرین مدیر، نهادی، فرد، نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره بردارانه و 83 شاخص شناسایی شدند. یافته‎ها نشان داد که تمامی ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها مورد تأئید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation Pattern Of In The Commercialization Of Knowledge In Higher Education Role-based Organizational Ambiguity

نویسندگان [English]

  • Akramalsadat yaghubi 1
  • yalda delgoshaei 2
  • leila hosseinitabaghdehi 3
  • fereshteh kordestani 2
1 Azad University PhD Student of Higher Education Managment, Department of Educational Management & Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management & Higher Education Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Ramsar Branch,Islamic Azad University, Ramsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of knowledge commercialization based on organizational ambiguity. The present study was conducted within the framework of qualitative approach and content analysis strategy. Participants were 28 people from the University of Experts and specialists working in growth centers in Mazandaran province. Which was selected from the snowball method until the theoretical saturation was reached. Using interviews (semi-structured questionnaire was collected) The data analysis method was inductive content analysis using coding at two levels of open, axis and selected axis. Based on the findings, dimensions, components and indicators of knowledge commercialization based on organizational ambiguity in the form of 4 dimensions including Commercialization of knowledge based on structural dual Managerial ambiguity, contextual ambiguity and innovation ambiguity And 10 components of spatial separation, parallel structures, managerial support, managerial empowerment measures, managerial motivational measures, managerial opportunity measures, institutional, individual, exploratory innovation and exploitative innovation and 83 indicators were identified. Findings showed that all dimensions, components and indicators were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge commercialization
  • Commercialization؛ knowledge reconstruction؛ ambiguity؛ organization ambiguity