واکاوی میزان کاربست ابعاد اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربست ابعاد اخلاق حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان اجرا شد
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری را  دانشجویان دانشگاه  یزد تشکیل می­دهند که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده 385 نفر از طریق روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گرد­آوری داده­ها، از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ اخلاق حرفه­ای و پرسشنامۀ استاندارد انگیرش تحصیلی استفاده شد که روایی آنها ازطریق روایی محتوایی و روایی سازه، و پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تأیید شد. تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تی تک‌نمونه­ای در SPSS و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار Amos انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، میزان اخلاق حرفه­ای اعضای هیئت علمی  بالاتر از متوسط قرار دارد. از بین ابعاد اخلاق حرفه­ای، کمترین میانگین مربوط به رعایت عدالت بود که پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بعد ارتباط با دانشجو دارای بالاترین میانگین  بود. آزمون فرضیه­ها نشان داد، از بین ابعاد اخلاق حرفه­ای رعایت عدالت بیشترین تأثیر را در انگیزش تحصیلی دانشجویان دارد. در حالی که تأثیر رعایت قوانین و مقررات در انگیزش دانشجویان تأیید نشد.
نتیجه‌گیری: رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی اعضای هیئت علمی می‌تواند عامل مهمی در افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان باشد. از این‌رو، اعضای هیئت علمی باید به حفظ و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در خود توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the application of professional ethics dimensions of Yazd University faculty members and their role in students' academic motivation

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Fallahi
PhD Student in Business Management-Organizational Behavior and Human Resource Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the application of professional ethics dimensions of faculty members of Yazd University and their role in students' academic motivation.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive correlational in terms of method. The statistical population consists of students of Yazd University who were selected based on the calculated sample size of three hundred and eighty-five people through the available sampling method.  In order to collect data, the researcher made questionnaire of professional ethics and the standard questionnaire of academic attitudes were used, that their validity was confirmed by content validity and construct validity, and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability. Data analysis was performed by one-way t-test in SPSS and structural equation modeling using Amos software.
 Results: The results showed that the level of professional ethics of faculty members is above average. Among the dimensions of professional ethics, the lowest average was related to the observance of justice, which is below average, but it also had the highest average after the issue of communication with the student.  Testing the hypotheses showed that among the dimensions of professional ethics, observing justice has the greatest effect on students ‘academic motivation, while the effect of observing rules and regulations on students' motivation was not confirmed.
Conclusion: Adherence to professional ethics by faculty members can be an important factor in increasing students' academic motivation. Therefore, faculty members should pay attention to maintaining and promoting professional ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Ethics
  • Professional Ethics
  • Educational motivation
  • Faculty Members
  • Students