بررسی نگرش دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به کیفیت خدمات آموزشی (یک مدل تلفیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه نسبت به کیفیت خدمات آموزشی بر اساس یک مدل تلفیقی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه در سال­ تحصیلی 99-98 به تعداد 2289 نفر بود. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه­ای نسبتی و با استفاده از جدول مورگان 328 نفر از دانشکده فنی و مهندسی تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت خدمات براساس مدل EDUQUAL و SERQUAL بود و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است.
یافته‌ها: نتایج مرتبط با فرضیه­های پژوهش گویای این بودند که در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد بیشترین شکاف مربوط به بعد تسهیلات فیزیکی و کمترین شکاف مربوط به بعد همدلی است. در ادامه، نتایج نشان‌دهنده آن بود که از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی در دو وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزش هیج تفاوتی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می­‌شود که از نظرات دانشجویان فنی و مهندسی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مرتبط با خدمات دانشگاه بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the attitude of technical and engineering students of Urmia University towards the quality of educational services (an integrated model)

نویسندگان [English]

  • Hassan Galavandi 1
  • Zakarya Ahmadyan 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
2 PhD student in Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the attitude of technical and engineering students of Urmia university towards the quality of educational services based on an integrated model.
Methods: The research method was descriptive correlational and the statistical population included all 2289 technical and engineering students of Urmia University in the academic year of 2019-2020. The sample size was determined by stratified proportional random sampling method using Morgan table of 328 people from the Faculty of Engineering.
 The research instrument was Service Quality Questionnaire based on EDUQUAL and SERQUAL models and its validity was confirmed by content validity method. The reliability of the questionnaire was also calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.89.
Results: The results related to the research hypotheses indicated that there is a negative gap in all aspects of the quality of educational services. The results of Friedman test also showed that the largest gap is related to the dimension of physical facilities and the lowest gap is related to the dimension of empathy. Furthermore, the results showed that in terms of gender and educational level, there is no difference between the two existing and desirable conditions of the quality of education services.  
Conclusion: Based on the obtained results, it is suggested to use the opinions of technical and engineering students in relation to decisions related to university services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality Assessment
  • Technical And engineering Students
  • Educational Services
  • Integrated Model