دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 11-168 

مقاله پژوهشی

1. عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

صفحه 11-38

یعقوب انتظاری؛ معصومه قارون


3. ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

صفحه 59-83

اکبر خرسندی یامچی؛ محبوبه عارفی؛ نبی اله بیات؛ خدایار سلیمانی مطلق؛ حسن روشنی علی بنه سی