دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1394 
5. گرنت در دانشگاه شاهد: از ضوابط تا اجرا

صفحه 85-96

گلنسا گلینی مقدم؛ لیلا حیدری نسب


7. بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی