دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 11-134