دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 7-147