دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 7-138 
4. حرفة علمی (دانشگاهی)

صفحه 61-88

یورگن آندرس؛ غلامرضا یادگارزاده (مترجم)؛ کورش فتحی واجارگاه (مترجم)


6. آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

صفحه 103-122

مهدی پندار؛ رضا محمدی؛ فرانک مختاریان