دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 11-200 
2. ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد


6. تحلیلی بر وضعیت هوش هیجانی با رویکرد تلفیقی AHP و VIKOR در محیط فازی (مورد مطالعه: دانشکده‌های دانشگاه یزد)

صفحه 115-139

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ ابوالفضل نوری


7. مقایسة هوش‌بهر دانشجویان بر اساس رشتة تحصیلی و جنسیت در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

صفحه 141-156

علیرضا عظیم پور؛ مرضیه جهانگیری؛ زهره کوراوند؛ مهناز منوچهری