دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 11-177 

مقاله پژوهشی

1. کارآفرینی در صنعت دانش ایران

صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی