دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 9-176 

مقاله پژوهشی

2. نقش دانشگاه در فرایند توسعه

صفحه 35-50

حمید جاودانی