دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1389، صفحه 1-159 

مقاله پژوهشی

1. نگارش علمی در آموزش عالی: نگاهی به فرایند داوری مقالات علمی پژوهشی

صفحه 9-22

محمد عطاران؛ علی اکبر سنگری؛ اکرم دهباشی