دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1400 
3. تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی