دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 7-184