دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

1. موانع و راهکارها در اندازه گیری و بهبودبهره وری آموزش عالی

صفحه 9-32

ناصر شیربگی؛ احمدرضا نصر اصفهانی


2. تاملاتی در خصوص توسعه یادگیری در دانشگاه مجازی

صفحه 33-47

قاسم سلیمی؛ شهاب کسکه؛ رحیم صفری فارفار؛ یوسف محب زادگان


3. بررسی جامع عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه های دولتی در سال 1385

صفحه 49-72

غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی خانجانی؛ سعید غیاثی ندوشن


5. موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی


7. نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه