دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 1-132 
3. تحولات آموزش عالی چین : فرصت ها و چالش ها

صفحه 43-64

محمدجواد لیاقت دار؛ محمد نیکخواه


4. طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

صفحه 65-82

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا مقامی؛ حسین سلیمانی ازندریانی