دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 7-201 

مقاله پژوهشی

1. نقش هویت ‌سازمانی اعضای هیئت علمی در ادراک آنان از نوآوری دانشگاهی (یک مدل تجربی)

صفحه 7-33

قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد همراهی؛ لاله رئیسی


3. آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

صفحه 59-88

غلامحسین حسینی نیا؛ سید شمس الدین موسوی