دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 1-182