دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 7-203 

مقاله پژوهشی

1. ساخت و اعتباریابی مقیاس توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت ‌علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش

صفحه 7-39

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سید هدایت اله داورپناه؛ آرش یدالهی ده چشمه