دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 7-187 

مقاله پژوهشی

1. پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند

صفحه 7-36

افسانه سرگزی؛ رضوان حسینقلی زاده