دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 7-182 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی


4. بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفت‌خیز

صفحه 89-107

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا مددی زاده